ఆత్మగౌరవ స్వరం | Katti Padma Rao Poetry Book Review by Vinodini Madasu | Dalit Poetry | Self Respect

September 3, 2020

#kattipadmaraopoetry #kattipadmaraobooks #kattipadmaraospeech

ఆత్మగౌరవ స్వరం | Katti Padma Rao Poetry Book Review by Vinodini Madasu | Dalit Poetry | Self Respect
ఆత్మగౌరవ స్వరం కత్తి పద్మారావు గారి కవిత్వ పుస్తకం. డా వినోదిని గారు ఈ పుస్తక పరిచయాన్ని చేశారు. దళిత కవిత్వంలో కత్తి పద్మారావు కొత్త ట్రెండ్ ను తీసుకువచ్చారు. ధికార స్వరం, తిరుగుబాటు స్వరాలతో పాటు దళిత పల్లెలో ఉండే ఆత్మీయత, ఆత్మగౌరవాన్ని ఆయన తన కవిత్వంలో బయటకు తీసుకు వచ్చారు.

కత్తి పద్మారావు గారి కవిత్వ పుస్తకాలు
1. జనగీతం, 2. జైలు గంటలు, 3. దేశం డైరీ, 4. విముక్తి గీతం, 5. రక్త క్షేత్రం, 6. నల్ల కలువ, 7. నీలి కేక, 8. ముళ్ల కిరీటం, 9. భూమి భాష, 10. కటెల మోపు, 11. ఆత్మగౌరవ స్వరం, 12. ఈ యుగం మాది, 13. మనిషే మహా కావ్వం

This is review of Dr Katti Padma Rao gari Poetry Book Atma Gourava Swaram done by Dr Vinodini garu.

• Karamchedu https://www.youtube.com/playlist?list=PLT3rsQvl5JBIPFbCPuhOVBpBVsp023k46
• Riddles in Hinduism https://www.youtube.com/playlist?list=PLT3rsQvl5JBLfzfCGYBorgZxw0KWMER1_

• Speechs on Ambedkar, Phule, Periyar, Jashuva https://www.youtube.com/playlist?list=PLT3rsQvl5JBLO7rhQqrKtNIGE2oWnDp8J
• Caste Politics https://www.youtube.com/playlist?list=PLT3rsQvl5JBLNAr8URPPElU-WeYwTcgqM
• Karamchedu https://www.youtube.com/playlist?list=PLT3rsQvl5JBIPFbCPuhOVBpBVsp023k46
• Master Classes https://www.youtube.com/playlist?list=PLT3rsQvl5JBLH131WZZYBKiMNV3QW2vBg
• Katti Padma Rao Inspiring Speechs https://www.youtube.com/playlist?list=PLT3rsQvl5JBL4QNa_lb6vEfBhPRIdztie
• Dalit Poetry https://www.youtube.com/playlist?list=PLT3rsQvl5JBJA0tJiBq4QUo2Ft6t6_MDs

• Face Book : https://www.facebook.com/FounderDalitMovement/
• Twitter : https://twitter.com/kattipadmarao?lang=en
• instagram : https://www.instagram.com/blackscreenin/
• Gmial : chetankathi@gmail.com kattipadmarao@yahoo.co.in masterclasses.blackscreen@gmail.com

Black Screen channel intends to bring the voice of neglected. It will be the voice of voiceless in culture, education, politics through the new eye.
Till today we silver screen has dominated us. Let us build a new visual world with our own history and our own views through Black Screen.
Black Screen Blackscreen #BlackScreen #blackscreen

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: