අල් කුර්ආනය ප්‍රචණ්ඩත්වයට පොළඹවන්නේද? Book Review By : Ven. Galkande Dhammananda Thero

September 5, 2019

#knowledgebox #mediax#අල් කුර්ආනය ප්‍රචණ්ඩත්වයට පොළඹවන්නේද?

අල් කුර්ආනය ප්‍රචණ්ඩත්වයට පොළඹවන්නේද? The Review By : Ven. Galkande Dhammananda Thero

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: