សង្ខេបខ្លឹមសារសៀវភៅ កាដូជីវិត | Book Review | But Sokheng
Video / April 7, 2020

#សង្ខេបខ្លឹមសារ សៀវភៅ Book Review | សង្ខេប​ខ្លឹមសារសៀវភៅ កាដូជីវិត | But Sokheng ជាសៀវភៅដែលផ្អែកទៅលើទស្សនៈ គំនិត និងជីវិត បើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូនេះ នាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 070 524 424 / 089 845 785 កុំភ្លេចជួយ Like និង Share ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈ Facebook Page: https://www.facebook.com/Hangcheng24/ Youtube:https: www.youtube.com/channel/UCPGFHrXOoKJsnFDv0GlpDAg ទូរស័ព្ទលេខ: 070 524 424 / 017 300 844

Senlin Ascends-Josiah Bancroft-Book Review
Video / April 7, 2020

I’m going to try to do some more individual reviews of books. Happy reading everyone! Follow me on Goodreads:https://www.goodreads.com/user/show/22156295-kim Follow me on Instagram:https://www.instagram.com/thepapertraveler17/ #senlinascends

BOOK REVIEW: The Rats by James Herbert
Video / April 7, 2020

what’s your favorite creature horror book you’ve read? Support me on Patreon: https://www.patreon.com/ThePerksOfBooks Amazon Wish List: https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/38UMETLBYCM3D Tweets by erikacenteno_ Review requests/Business inquires: theperksofbooks@gmail.com http://instagram.com/thepiratetales http://www.goodreads.com/ThePerksOfBooks ~erika Sailors Lament by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://audionautix.com/

For Special Services | John Gardner 007 Book Review
Video / April 7, 2020

I was expecting crazy from John Gardner but this exceeded my expectations early on!! In this video I cover the plot, characters, comparisons with the film series and my overall opinions of Gardner’s second James Bond adventure. If you’d like to support the channel then please follow the link below: https://www.patreon.com/calvindyson Also feel free to follow me on other social media: https://www.facebook.com/calvinmdyson Tweets by calvindyson

Book review on Living On Practically Nothing and Gardening 101
Video / April 7, 2020

Household items and books I use and love and save me a lot of money: Presto Heat Dish: https://amzn.to/3a5NMPg Berkey Water Filter: https://amzn.to/2U1jS98 (this is the one we have, I’d go bigger with a large family) Large Berkey Water Filter: https://amzn.to/393VXKD Clothe menstrual pads (the most affordable I’ve found): https://amzn.to/3a7onVl Cloth Diapers (great deal): https://amzn.to/39rMs8i Stove Top Italian Espresso Maker: https://amzn.to/3bf0c7p Stove Top Percolator:https://amzn.to/3bgLEo9 Hand-held milk frother: https://amzn.to/2x5M4id Carpet Shampooer (must have with pets and kids): https://amzn.to/2QPp3Hu BOOKS: We Had Everything But Money: https://amzn.to/2UjbSjX When the Banks Closed, Our Hearts Opened: https://amzn.to/33JzscZ Tough Times, Strong Women:https://amzn.to/2JruQPr Dear Kitchen Saints, by Connie Hultquist:https://amzn.to/33Lw2pT Living On Practically Nothing: https://amzn.to/3aNU1Yn

The Southern Book Club’s Guide to Slaying Vampires Book Review | Horror by Grady Hendrix
Video / April 7, 2020

My Spoiler-Free Review of The Southern Book Club’s Guide to Slaying Vampires by Grady Hendrix Disclaimer: I received a digital Advance Reader Copy of this book from the publisher, Quirk Books. Written Review https://www.goodreads.com/review/show/2978771514 2 Month Trial of Scribd: https://www.scribd.com/g/816qss (I can get a month free if you use my link) — Rachel’s Social Media — Patreon: https://www.patreon.com/user?u=28856397&fan_landing=true Twitter: https://twitter.com/Shades_Orange Goodreads: https://www.goodreads.com/TheShadesofOrange Instagram https://instagram.com/theshadesoforange Wish List: https://www.amazon.ca/hz/wishlist/ls/3KP63ESYF4KKE?ref_=wl_share Email for Publishers, Authors & Other Business Inquiries: orange.shades.of.life@gmail.com

All Time Favorite Book Series 2020
Video / April 7, 2020

As a companion to my annual “all time favorite books” list, I decided to force myself to pick my all time favorite books series! We’ll see how long this ranking stands 🙂 Lipstick: Holographic lip gloss by Glossier *~*~*~* Series Mentioned: The Iron Seas by Meljean Brook Hidden Legacy by Ilona Andrews Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle Miss Marple by Agatha Christie Harry Potter by JK Rowling Psy-Changeling by Nalini Singh In Death by JD Robb The Lord of the Rings by JRR Tolkein Hercule Poirot by Agatha Christie Kate Daniels by Ilona Andrews  *~*~*~* Goodreads: goodreads.com/bookslikewhoa Instagram: https://instagram.com/bookslikewhoa Twitter: https://twitter.com/bookslikewhoa Discord: https://discord.gg/FwdTKTV I also review on Read Bliss: https://www.youtube.com/channel/UCPafRl7a6jog8w78YjeBgCg Thanks so much for watching! Please like, subscribe, comment, enable notifications, etc. if you are interested in hearing more from me. All of these things help me out by letting me know what y’all are interested in seeing from me 🙂 You can find me here, or elsewhere on social media at @bookslikewhoa. *~*~*~* Disclaimers: Unless specifically noted by me in this video, title, or description, this video is not sponsored and I have not been compensated for its creation or publication. If I receive any form of…

Darkeye Trilogy- Book Review
Video / April 7, 2020

A family of wild canids tries to take care of two human children in a world where everything is out to get them. Today I’m reviewing the Darkeye Trilogy by Lydia West/Koryos. The story is definitely not intended for a queasy or younger audience and consists of the individual books Wild Dog City, Animal Words and The Starving Heart respectively. The books are available as hardcover, softcover and eBooks (I recommend getting the latter, as the physical copies are quite expensive and hard to obtain, at least where I live). If you cannot afford those, the lesser-edited draft for Darkeye is also available on the author’s website here: http://www.koryoswrites.com/darkeye/archive/ —– Read the script of this review: https://docs.google.com/document/d/1Oa__-hGQKrGEYQk4HuyWNoTrfuFS7Mm-ogZGcdopZJk/edit?usp=sharing —– Got a suggestion for a book (series) for me to review? Leave it in the comments below! Link to my 2018 read list rated from best to worst: https://www.goodreads.com/review/list/36706040-skylacine?shelf=read-in-2018 Link to my 2019 read list rated from best to worst: https://www.goodreads.com/review/list/36706040-skylacine?shelf=read-in-2019 Link to my 2020 read list rated from best to worst: https://www.goodreads.com/review/list/36706040-skylacine?shelf=read-in-2020 —– Goodreads link to the complete collection: https://www.goodreads.com/book/show/24497462-darkeye?from_search=true&qid=XOu7B21W4Q&rank=3 Get the book (English): https://www.amazon.com/Darkeye-3-Book-Series/dp/B016DEPT4I/ref=sr_1_9?keywords=darkeye&qid=1582633394&s=books&sr=1-9 Goodreads link to Wild Dog City: https://www.goodreads.com/book/show/23205366-wild-dog-city Get the book (English): https://www.amazon.com/Wild-Dog-City-Lydia-West/dp/1312500298/ref=sr_1_1?keywords=wild+dog+city&qid=1582633443&s=books&sr=1-1 Goodreads link to Animal…

MAYO CLINIC INTERNAL MEDICINE BOARD REVIEW – Book Review | www.MedBookshelf.info
Video / April 7, 2020

MEDICAL PRACTICAL BOOKS PDF: PDF bookshelf – http://medbookshelf.info/ Telegram – https://t.me/pdfmbooks Facebook – https://www.facebook.com/groups/321126235041206/ Maingot’s Abdominal Operations – Password: 546787 A Photographic Atlas for the Anatomy and Physiology Laboratory – Password: 3455463 Drug Use and Abuse – Password: 634546 Operative Techniques in Plastic Surgery First – Password: 858574 Netter’s Sports Medicine 2nd Ed – Password: 5708786 Essentials of Clinical Infectious Diseases – Password: 345867 Clinical Pharmacy and Therapeutics – Password: 444498

BOOK REVIEW || DALAL’S STREET BY ANURAG TRIPATHI || BOOKS & BEARD BOOK REVIEW || ANIMESH DAS
Video / April 7, 2020

In this video I have discussed about famous Indian author Anurag Tripathi’s recent work “Dalal Street”, published by Niyogi Books. I have talked about the strengths of this work and also discussed about the areas where it needs a bit improvement. . . . . About Me- . . I am Animesh Das, a bookstagrammer and blogger from West Bengal. I post book reviews and author interviews on my blog www.booksandbeard.blogspot.com . We can also follow me on Instagram www.instagram.com/booksandbeard . . Facebook www.fb.com/booksandbeard . Twitter www.twitter.com/booksnbeard . . Thank You for watching.Keep Reading

Book Review – How to be an Astrologer by Constance Stellas
Video / April 7, 2020

How to be an Astrologer by Constance Stellas – Book Review Amira’s Love Oracle Cards plus Audio Download Package https://www.amiracelon.com/shop/ Contributions Appreciated CASH APP : $AmiraOracle Thanks for your support for my Dating Queen Channel https://www.youtube.com/channel/UC4ZGp011Is8UuvL8l8jP5mw?view_as=subscriber Ebay Shop LOVE ORACLE CARDS AND MORE – https://www.ebay.com/usr/amirac2013 Book a personal Reading Here – Multiple Question Reading – $99 Multiple Question Reading 12 Month Yearly Reading Special!! $49 12 month READING BY MONTH *Special Offer* $49 Express Help Quick Question – $49 Express Help for Quick Question Relocational Astrology Reading – $99 Relocational Astrology Pet Psychic Reading – $22 Pet Psychic Readings Skype Voice Call by request – $199 Skype Voice Call Amazon Wish List – https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2QH99TOL6U4XQ?ref_=wl_share 8 Audio Download Package 8 Audio Download Package *SPIRIT GUIDES MEDITATION *Past Life Regression Audio Meditation *DATING FOR MARRIAGE *How To Build A Successful Psychic Business Audio Course *Get out of a Funk or Depression Plus Affirmations *Unavailable Lovers – How to Detach? *Money Blocks – Creating Financial Abundance! *How to Create and Publish an Oracle Deck BOOK A PERSONAL READING: http://www.amiracelon.com SUBSCRIBE ALSO ON MY OTHER CHANNELS NEW CHANNEL FOR DATING TIPS AND LIVES WHEN I GET SOME SUBS – https://www.youtube.com/channel/UC4ZGp011Is8UuvL8l8jP5mw?view_as=subscriber EXPAT AUSTRLIAN – https://www.youtube.com/channel/UC8rqfIbQMPdSa_ZsJ1C1QXg…

The Book Of #Mormon, #Book #Review (4/6/00)
Video / April 7, 2020

Twitter: @c_chanter Patreon Link: https://www.patreon.com/C_W_Chanter iamtheonewhoworkshere now: https://www.youtube.com/channel/UC8Qj1n3VL5Egiz9jwnRN7TA Common Well Chanting Playlist: Common Well Chanting Dedicated Channel: https://www.youtube.com/channel/UCaFIIxOrpKshpg8Uo0CPlIw Explaining Esoterica: https://www.youtube.com/channel/UCjZY3LlSgEcG9456akXfBlw

“Into The Water” Book Review (NO SPOILERS) | Anomalous Chloe
Video / April 7, 2020

Have you read Into The Water yet? Do you plan on it? I’d love to hear your thoughts! (open me) ♡ PRODUCTS MENTIONED “Into The Water” By Paula Hawkins Amazon – http://amzn.to/2pjfzbw Book Depository – http://bit.ly/2qqavCC ♡ OTHER BOOK REVIEWS The Night Circus – https://youtu.be/qODvm-kvoKM The Murder Complex – https://youtu.be/kEtF8FFx18c A World Without You – https://youtu.be/NveRrkb3N34 ♡ WHAT I’M WEARING Top – Primark Lips – “Velvet Teddy” Mac Nails – “Day Dreamer” Lottie London ♡ OTHER PLACES YOU CAN FIND ME: Twitter: @AnomalousChloe Instagram: anomalouschloe Depop: @anomalouschloe ♡ JUST A FEW RANDOM FACTS ABOUT ME: I’m 21 years old. I live in London but grew up in Kent. I study Mental Health Nursing at LSBU.