EP 596 Book Review DARE

February 21, 2020

EP 596 Book Review DARE

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่กังวลใจ ตื่นกลัว ในหลาย ๆ เรื่องคำว่า DARE แปลตรงตัวคือ กล้า แต่จริง ๆ แล้ว เป็นคำย่อของวิธีการ 4 ขั้นตอนที่จะลดความวิตกกังวล และตื่นกลัว ผมมีรีวิวให้ฟังครับ

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: