បេសកកម្មជីវិត | But Sokheng | Book Review
Video / September 29, 2020

បេសកកម្មជីវិត | But Sokheng | Book Review កុំភ្លេចជួយ Like និង Share ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈ Facebook Page: https://www.facebook.com/Hangcheng24/ Youtube:https: www.youtube.com/channel/UCPGFHrXOoKJsnFDv0GlpDAg ទូរស័ព្ទលេខ: 070 524 424 / 017 300 84

Book review | តំណក់ទឹកភ្នែកម៉ែ | But Sokheng
Video / September 15, 2020

Book review | តំណក់ទឹកភ្នែកម៉ែ | But Sokheng កុំភ្លេចជួយ Like និង Share ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈ Facebook Page: https://www.facebook.com/Hangcheng24/ Youtube:https: www.youtube.com/channel/UCPGFHrXOoKJsnFDv0GlpDAg ទូរស័ព្ទលេខ: 070 524 424 / 017 300 84

A Random Walk Down Wall Street Book Review | Burton G. Malkiel
Video / August 29, 2020

Today we are going to review a Legendary book called a random walk down Wallstreet, now if you are big on investing, this book basically exposed all the professionals on Wallstreet. ✅2 FREE AUDIOBOOKS✅ https://amzn.to/2Enayo8¬¬¬ 1. Perfect Investment Strategy: 3 types of investors: – Firm Foundation Investors: These investors believe that every stock, has a fundamental real value, and the market does not always reflect that. So what they do is buy below the intrinsic value and either sell or hold on for long term gains. ( warren does the exact same thing) – The Castle in the Sky Investors: These are people that invest based on whatever they think everyone else is going to going crazy about in the future. For example, it’s like investing in tesla before everyone started going crazy about it. ( the key is finding good companies with even better stories and great CEO’s and investing before everyone else does) – Greater Fool Investors that tend to be speculators: this idea is for people that invest in hopes that someone else will pay more for the investment they just bought, with no reason to why. Like a lot of cryptocurrency investors. The perfect Strategy falls…

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, & TensorFlow (Book Review)
Video / July 15, 2020

On my quest to find good data science books, I came across Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, &TensorFlow. The book has been recommended all over the internet and even from a few friends who are data scientists. As an overall rating I give it 4.5 stars out of 5. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, & TensorFlow (affiliate link) https://amzn.to/3cKzILG DO NOT BUY THE FIRST EDITION! It is shorter, lacks color graphics, does not cover the newer TensorFlow 2, and on Amazon it is more expensive (as of right now). Who is the book for? 1) the book is great for beginners 2) those who have a strong statistics and math background 3) and experienced data scientists who want a reference book Who is the book NOT for? 1) those who are experienced in data science looking to advance their knowledge and understanding 2) those looking for a mathematically rigorous textbook This book has a great sweet spot of programming and general understanding. I compare it to two other books so you can get an idea of what the book is good at and what you might want a different book for. Below are the other books reviewed. 1)…

Options, Futures, and Other Derivatives by John C. Hull (Book Review)
Video / June 13, 2020

5/5 Star review for Options, Futures, and Other Derivatives. This book is a great book for a vast over view of financial engineering. I highly recommend this book as a starter book for financial engineering masters students or those who want to be traders in any products. The book does a great job at explaining theory, math, and industry practices. This book is not meant to cover all financial engineering at a great depth. To really dive deep in specific areas of financial engineering you will need to get other books that specialize in each topics. Buy the book here: https://amzn.to/2P2weZs TABLE OF CONTENTS Chapter 1. Introduction Chapter 2. Mechanics of Futures Markets Chapter 3. Hedging Strategies Using Futures Chapter 4. Interest Rates Chapter 5. Determination of Forward and Futures Prices Chapter 6. Interest Rate Futures Chapter 7. Swaps Chapter 8. Securitization and the Credit Crisis of 2007 Chapter 9. Mechanics of Options Markets Chapter 10. Properties of Stock Options Chapter 11. Trading Strategies Involving Options Chapter 12. Binomial Trees Chapter 13. Wiener Processes and Ito’s Lemma Chapter 14. The Black-Scholes-Merton Model Chapter 15. Employee Stock Options Chapter 16. Options on Stock Indices and Currencies Chapter 17. Options on Futures…

THE 4-HOUR WORKWEEK BY TIM FERRISS – ANIMATED BOOK SUMMARY
Video / June 10, 2020

If you are struggling, consider an online therapy session with our partner BetterHelp: https://tryonlinetherapy.com/fightmediocrity Get any FREE audiobook of your choice here: http://audibletrial.com/fightmediocrity If you want a suggestion for the free audiobook or for reading a book, here’s FightMediocrity beginner’s reading list: 1. Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki: http://amzn.to/1VLAklY 2. The 4-Hour Workweek by Tim Ferriss: http://amzn.to/1Qn5DA5 3. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie: http://amzn.to/1VLAoCe 4. The 48 Laws of Power by Robert Greene: http://amzn.to/1VLAoSK 5. The Way of the Superior Man by David Deida: http://amzn.to/1Qn5EDZ 6. Man’s Search for Meaning by Viktor Frankl: http://amzn.to/1Qn5GM0 7. Mastery by George Leonard: http://amzn.to/1VLArOu 8. Mindfulness for Beginners by Jon Kabat-Zinn: http://amzn.to/1VLAs4S 9. The Obstacle is the Way by Ryan Holiday: http://amzn.to/1VLAslw The links above are affiliate links which helps us provide more great content for free.

“How to Get Rich” by Donald Trump – An Executive Summary Book Review
Video / April 22, 2020

This is an Executive Summary of the Best Financial Lessons from Donald Trump’s Book “How to Get Rich” Love him or hate him, we all can learn something from a man who has made billions and billions of dollars. Buy the Book at Amazon: https://goo.gl/6brJY8 Listen to the Book for Free via Audible: https://goo.gl/E9ztCT “Life is a Special Operation.com” is an unconventional, internet based publishing company which provides life-changing products derived from decades of refining and executing Special Operations and Elite Performance Skills. We also sell some awesome T-Shirts. Hope you enjoyed this video. Thanks for watching. Don’t forget to subscribe or to forward to a friend who needs to know this. Life is a Special Operation …are you Ready for It? Web: http://lifeisaspecialoperation.com/ Instagram: https://www.instagram.com/lifeisaspecialoperation/ Join my PATREON team and get a 25% Discount on all of our Special Operations inspired merchandise.: https://www.patreon.com/Littlestone My Amazon Shop: https://www.amazon.com/shop/lifeisaspecialoperation

Python for Kids (Book Review)
Video / April 12, 2020

“Python for Kids” by Jason R. Briggs was a delight to read even for someone with many years of programming experience. The book does an amazing job and creating fun and easy to understand examples. The problems at the end of each chapter make you utilize many concepts and the solutions can be found on the book’s website. The book teaches computer science principles instead of just teaching people to memorize code. The book is a great resource for kids and adults if you want to learn to program and have no prior experience. I give this book a 5/5 stars! I planned on providing an affiliate link HOWEVER due to COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) I will be providing a general link so I do not violate any laws. The video is intended for my usual adult audience however given the name of the book, it will also be useful to kids as well. If you enjoyed the video and found it helpful, please Subscribe to my channel! Link to Buy the Book:

Increasing Your Energy And Focus (Digital Minimalism Book Review Pt.2)
Video / March 29, 2020

Hey! If you’re new to the channel…my name is Jeff Sekinger I teach people how to leverage credit to scale their businesses and create new income streams in my consulting/mastermind: I’m on a mission to empower people financially so they can do what they want with their time instead of living unfulfilling lifestyles. To learn more, follow me on Instagram here: https://www.instagram.com/jeffsekinger/ Follow me on Facebook here: https://www.facebook.com/jeffsekinger/ Subscribe to my YouTube channel here: https://www.youtube.com/channel/UCQ4F… Read more about my story here: https://jeffsekinger.net ————- If you’d like to join my inner circle so you can scale using credit, find out more here: http://bit.ly/CreditMasteryInnerCircle _____ If you’d like to learn more about my consulting program, click here:http://bit.ly/FIA-IG ______ Ignore: Business failure motivation finance money entrepreneur growth focus mood feeling feelings time value wealth meditation success freedom 0% credit 0% APR Intrest loan borrowing dept tips for entrepreneurs lifestyle startup businesses investing investments financial freedom longterm habits business building scaling growing mindset productivity minimalism cal newport book review focus

Why Social Media Kills Your Productivity (Digital Minimalism Book Review 01)
Video / March 26, 2020

Hey! If you’re new to the channel…my name is Jeff Sekinger I teach people how to leverage credit to scale their businesses and create new income streams in my consulting/mastermind: I’m on a mission to empower people financially so they can do what they want with their time instead of living unfulfilling lifestyles. To learn more, follow me on Instagram here: https://www.instagram.com/jeffsekinger/ Follow me on Facebook here: https://www.facebook.com/jeffsekinger/ Subscribe to my YouTube channel here: https://www.youtube.com/channel/UCQ4F… Read more about my story here: https://jeffsekinger.net ————- If you’d like to join my inner circle so you can scale using credit, find out more here: http://bit.ly/CreditMasteryInnerCircle _____ If you’d like to learn more about my consulting program, click here:http://bit.ly/FIA-IG ______ Ignore: Business failure motivation finance money entrepreneur growth focus mood feeling feelings time value wealth meditation success freedom 0% credit 0% APR Intrest loan borrowing dept tips for entrepreneurs lifestyle startup businesses investing investments financial freedom longterm habits business building scaling growing mindset productivity minimalism cal newport book review

Deep Learning with Python (Book Review)
Video / March 15, 2020

I am happy to have read, “Deep Learning with Python” by Francois Chollet. The book is a 5/5 stars! He lays a easy to understand base foundation for the reader while providing and explaining simple code. I really liked the way he started with a simple model and then added more details to it for a better fit while providing testing and logic as to why it was better. The code also follows the same progression where it is short and simple at the beginning and then becomes longer and more detailed as the models become more complicated. Traditional neural networks, CNN (convolution neural networks), and RNN (recurrent neural networks) are all covered in great detail with real examples. There are many cool topics covered such as generative adversarial networks. The book also does a great job at pointing out how deep learning can be used and what has been over hyped in the media and online. Buy the book here (my affiliate link): https://amzn.to/2w3LDUY Quant t-shirts, mugs, and hoodies: https://teespring.com/stores/fancy-quant Connect with me: https://www.linkedin.com/in/dimitri-bianco Tweets by DimitriBianco Support this Channel: https://www.patreon.com/FancyQuant

The Little Book of Common Sense Investing Book Review | John C. Bogle
Video / February 10, 2020

The little book about investing by John C bogle, and one thing I want to say before I tell you guys the main three nuggets to these books. ✅2 FREE AUDIOBOOKS✅ https://amzn.to/2Enayo8¬¬¬ The Little Book of Common Sense Investing Book Review | John C. Bogle 1. For the first Nugget ( the overall idea of the Book is to compare investing strategies ) – Investing in Individual Stocks – Investing with high fee/high turn over Mutual Funds – Investing with low-cost index funds Example: Individual investing – Everyone has probably heard about tesla and how the stock went up in price – A lot of people that call themselves investors went and bought some, just because they heard its good – Now the stock went down and they sold and lost money, but don’t know what happened. The idea is: to do this type of investing, you need to understand how to analyze a business vs its stock market valuation. So you basically have to find a business with more value than what the market is giving them. – Which takes warren buffer around 5-8 hours of reading every day, to invest in 1-3 companies per year. ( so it’s…

Advances in Financial Machine Learning (book review)
Video / January 27, 2020

Today’s book review is, “Advances in Financial Machine Learning” by Marco Lopez de Prado. I gave this book a 4/5 stars. The book does a good job at trying to teaching something complex in a short format without being too high level. The best part of the book is the discussion around setting up a team with the right structure. I have seen the same problems he has seen where teams back-test incorrectly or they over fit the model to the out of time sample by looping back. He covers why machine learning fails in practice (people don’t implement it correctly) and I have seen similar issues with traditional statistics. The book is a good book if you want to see a few new ideas and how to structure finance problems. Buy the Book Here (affiliate link): https://amzn.to/2Q71pWH Quant t-shirts, mugs, and hoodies: https://teespring.com/stores/fancy-quant Connect with me: https://www.linkedin.com/in/dimitri-bianco Tweets by DimitriBianco

Be Obsessed or Be Average Book Review Week 1
Video / January 24, 2020

If you like this Introduction and first Chapter? Excellent because Grant Cardone Be Obsessed or Be Average book review videos will never air again public to register and get access purchase Be Obsessed or Be Average right now from Amazon, Barnes and Noble, Books a Million, Grantcardone.com and send receipt to obsessed@grantcardone.com. In this video mastermind of Be Obsessed or Be Average Grant Cardone takes us through the introduction, Chapter 1 and Chapter 2 of Be Obsessed or Be Average. #business #realestate #investing #GrantCardone #10XRule #SalesTraining #SalesMotivation Our offerings under Rule 506(c) are for accredited investors only. FOR OUR CURRENT REGULATION A OFFERING, NO SALE MAY BE MADE TO YOU IN THIS OFFERING IF THE AGGREGATE PURCHASE PRICE YOU PAY IS MORE THAN 10% OF THE GREATER OF YOUR ANNUAL INCOME OR NET WORTH. DIFFERENT RULES APPLY TO ACCREDITED INVESTORS AND NON-NATURAL PERSONS. BEFORE MAKING ANY REPRESENTATION THAT YOUR INVESTMENT DOES NOT EXCEED APPLICABLE THRESHOLDS, WE ENCOURAGE YOU TO REVIEW RULE 251(D)(2)(I)(C) OF REGULATION A. FOR GENERAL INFORMATION ON INVESTING, WE ENCOURAGE YOU TO REFER TO WWW.INVESTOR.GOV. For our anticipated Regulation A offering, until such time that the Offering Statement is qualified by the SEC, no money or consideration is…

Data Visualization: A Practical Introduction (Book Review)
Video / January 12, 2020

Today’s book review is, “Data Visualization A Practical Introduction” by Kieran Healy. I give this book a 4/5 stars. This book is not a cookbook where you can see fancy charts and copy and paste code. This book covers the basic theory behind charts and plots as well as common mistakes that will miss lead you and your viewers. The book is well written and uses ggplot2. You will learn how to set up plots in R which is powerful for customizing your own charts and plots. Buy the Book Here (affiliate link): https://amzn.to/2ZyljNw Quant t-shirts, mugs, and hoodies: https://teespring.com/stores/fancy-quant Connect with me: https://www.linkedin.com/in/dimitri-bianco Tweets by DimitriBianco

“Millionaire Booklet” Book Review
Video / December 19, 2019

Millionaire Booklet: https://simpleprogrammer.com/millionairebooklet 10X Rule Book Review: https://www.youtube.com/watch?v=vvCykNiSncQ&list=PLjwWT1Xy3c4W7aRN5cCCZ90AIDYoLpqVa&index=6 Be Obsessed Or Be Average: https://simpleprogrammer.com/beobsessed The Millionaire Fastlane: https://simpleprogrammer.com/millionaire-fastlane “Millionaire Booklet” Book Review Today I have another book review for you. This time, I decided to review this amazing booklet by Grant Cardone. If you don’t know, I’m a hufe fan of Grant and I believe he is one of the most amazing authors nowadays when it comes to personal development. Here is the book description: “The Millionaire Booklet was created for you to keep close to you until you become a millionaire. The eight steps Grant lays out is in a very simple to understand language that will allow you to get started today in creating the money you deserve. Let’s face it, your parents didn’t teach you how to get rich and the schools and colleges don’t even talk about it. At a time when more and more people are slipping out of the middle class into poverty, more people are becoming rich. Just last year over 500,000 households became millionaires. The Millionaire Booklet – How to Get Super Rich now and get one for your friends and start a Millionaire Booklet Mastermind holding each other accountable until you…