សង្ខេបខ្លឹមសារសៀវភៅ កាដូជីវិត | Book Review | But Sokheng
Video / April 7, 2020

#សង្ខេបខ្លឹមសារ សៀវភៅ Book Review | សង្ខេប​ខ្លឹមសារសៀវភៅ កាដូជីវិត | But Sokheng ជាសៀវភៅដែលផ្អែកទៅលើទស្សនៈ គំនិត និងជីវិត បើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូនេះ នាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 070 524 424 / 089 845 785 កុំភ្លេចជួយ Like និង Share ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈ Facebook Page: https://www.facebook.com/Hangcheng24/ Youtube:https: www.youtube.com/channel/UCPGFHrXOoKJsnFDv0GlpDAg ទូរស័ព្ទលេខ: 070 524 424 / 017 300 844

7 Secrets of Six-Figure Women | Book Review
Video / March 1, 2020

Another monthly book review! Hope you guys enjoy!!! #ROADTO10K KEEP UP WITH ME ON SOCIAL MEDIA! Twitter.com/CherishingFlo Instagram.com/CherishingFlo_ Facebook.com/CherishingFlo SC: CherishingFlo SUGGESTED PLAYLISTS! Sunday Storytimes – https://bit.ly/2yWnwG0 Girl Boss Advice – https://bit.ly/2KKJa5s Vlogs – https://bit.ly/31zTzYy Coffee Talks – https://bit.ly/2MYlgpV Hair Videos- https://bit.ly/2X40NmH GRWM – https://bit.ly/2K4pXwk IMPORTANT LINKS Blog – http://CherishingFlo.com TubeBuddy – https://www.tubebuddy.com/Cherishingflo How To Make Money As An Amazon Affiliate E-Book – https://bit.ly/2FezHUT Perfectly Productive Planner – https://bit.ly/2MhOUa3 Affiliate Marketing Bundle – https://bit.ly/2YOwm8o Pinterest E- Book – https://bit.ly/2N2gHej

10 Best Ideas | MINDSET | Carol Dweck | Book Summary
Video / February 18, 2020

► FREE GUIDE: Discover The 30 Books to Read Before 30 | http://bit.ly/30BooksToRead ► Claim Your Free YouTube Passive Income Course: https://bit.ly/2E4OhMh ► Join The Refusing to Settle Mastermind https://goo.gl/wsNnwu ► Free 11 Questions to Change Your Life http://refusingtosettle.com How do you learn new things without judging yourself, get on your own team, go from mediocrity to excellence? One simple shift can make all the difference – discovering it in this week’s book review “MINDSET. The Psychology of Success” Mindset is an awesome book by Carol Dweck. This book summary and book review of “Mindset” will go over the BEST 10 IDEAS from Carol Dweck’s book. You might also consider getting the full book or audiobook for this – it’s great. GET THE BOOK: http://amzn.to/2dh5FfK MASTER JOURNALING: http://www.mybestjournal.com ___ // BEST COURSES ▸ Courses That Crush | http://coursesthatcrush.com/go ▸ Video Breakthrough Academy | https://myvideobreakthrough.com ▸ Backstage Studio | https://mybackstagestudio.com ▸ My Best Journal 2.0 | http://mybestjournal.com ▸ 30-Day Coaching | https://my30DayCoaching.com ___ // R E S O U R C E S ▸ Ultimate Online Business Resource Guide | https://bit.ly/2DYmFZk ▸ ULTIMATE YouTube Gear Guide | https://bit.ly/2KUQjQl ▸ FREE Audiobook with Audible | https://bit.ly/2PiF3Og (affiliate) ▸ Join the Refusing to…

How to Build Successful Financial Habits | Atomic Habits Mini Book Review
Video / February 4, 2020

#focusedspender #financialhabits #moneytips Atomic Habits – https://www.amazon.com/shop/focusedspender ***5 Payday Mistakes Keeping Your Saving and Investment Accounts from Growing & How to Fix it! *** – https://focusedspenderpayday.lpages.co/5-payday-mistakes/ Related Video – What Happened After My Debtfree Scream – https://youtu.be/D4ERi1jTKDE Connect With Me – Website – www.focusedspender.com Instagram – https://www.instagram.com/focusedspender Twitter – https://twitter.com/focusedspender I just finished reading the book Atomic Habits by James Clear and wow, it was a slap in the face. On the one hand, it helped me understand why I struggle so much in certain areas like consistently keeping my home tidy and on the other hand, it explains why I didn’t really know what to do with my money after I got out of debt but ultimately why I was successful later on. Without giving up too much of the book, his premise is that goal setting is not enough, you have to build systems or habits that you can follow every day that will help build the very identity you want to have. He states, “If you want better results, then forget about setting goals. Focus on your systems instead.”

How Millionaires Think? | Millionaire Mindset by Gerry Robert | Animated Book Review
Video / August 4, 2019

To become Uniform isn’t as hard since many people imagine, Gerry Robert clarifies some tips to accomplish this here is the Animated the review of Uniform Mindset. For Additional Great Content: Instagram: https://goo.gl/vzBDdg Facebook: https://goo.gl/DZmAeM Twitter: https://goo.gl/6gvG4T Music: Ice Demon by Kevin MacLeod is licensed within Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4./) Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1200061 Artist: http://incompetech.com/ ———————————————————————————————————– Credits: Icons by: http://world wide web.flaticon.com/ -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: “How You Can Stop Procrastinating” https://world wide web.youtube.com/watch?v=aIPAzrm4vXI -~-~~-~~~-~~-~-